Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 14,4km/h thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều. Quãng đường ô tô đi trong 10 giây đầu tiên

Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 14,4km/h thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều. Quãng đường ô tô đi trong 10 giây đầu tiên là 5m.Câu a/tính gia tốc câub/tính thời gian từ ô tô hãm phanh đến lúc dừng lại

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Đổi 14,4 km/h=4m/s

  ta có: S=vo*t+1/2a*t^2 => a=(S-vo)/(1/2*t^2)=-0.7 m/s^2

  b) khi ô tô dừng lại thì v=0

  ta có: v=vo+a*t

  <=>0=4-0,7*t

  =>t=40/7s

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse