Một ô tô chuyển động với vận tốc 54km/h hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều. Kể từ lúc hãm phanh và đi được s=125m thì đạt được vận tốc 36 km/h.

Một ô tô chuyển động với vận tốc 54km/h hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều. Kể từ lúc hãm phanh và đi được s=125m thì đạt được vận tốc 36 km/h. Tính gia tốc
Tính thời ô tô đi được kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại
Tính quãng đường đi được trong giây đầu tiên và giây cuối cùng
Tính quãng đường đi được trong giây thứ 5

Share

1 Answer

 1. Đổi đơn vị:

  + \({v_0} = 54km/h = 15m/s\)  

  + \(v = 36km/h = 10m/s\)

  – Áp dụng công thức liên hệ \({v^2} – v_0^2 = 2as\)

  Ta có: Gia tốc của xe: \(a = \dfrac{{{v^2} – v_0^2}}{{2s}} = \dfrac{{{{10}^2} – {{15}^2}}}{{2.125}} =  – 0,5m/{s^2}\)

  – Ta có: \(a = \dfrac{{v – {v_0}}}{t}\)

  Xe dừng lại khi \(v = 0m/s\)

  \( \Rightarrow \)  Thời gian ô-tô đi được kể từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại: \(t = \dfrac{{v – {v_0}}}{a} = \dfrac{{0 – 15}}{{ – 0,5}} = 30s\)

  – Phương trình quãng đường của xe: \(s = {v_0}t + \dfrac{1}{2}a{t^2} = 15t – 0,25{t^2}\)

  Quãng đường ô-tô đi được trong giây đầu tiên: \({s_1} = 15.1 – 0,{25.1^2} = 14,75m\)

  Quãng đường ô-tô đi được trong 30s là: \({s_{30}} = 15.30 – 0,{25.30^2} = 225m\)

  Quãng đường ô-tô đi được trong 29s là: \({s_{29}} = 15.29 – 0,{25.29^2} = 224,75m\)

  \( \Rightarrow \) Quãng đường ô-tô đi được trong giây cuối cùng là: \(\Delta s = {s_{30}} – {s_{29}} = 225 – 224,75 = 0,25m\)

  – Quãng đường ô-tô đi được trong 5s đầu là: \({s_5} = 15.5 – 0,{25.5^2} = 68,75m\)

  Quãng đường ô-tô đi được trong 4s đầu là: \({s_4} = 15.4 – 0,{25.4^2} = 56m\)

  \( \Rightarrow \) Quãng đường ô-tô đi được trong giây thứ 5 là: \(\Delta s’ = {s_5} – {s_4} = 68,75 – 56 = 12,75m\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse