Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với v0 = 10,8km/h. Trong giây thứ 6 đi được 14m. Tìm a ?

Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với v0 = 10,8km/h. Trong giây thứ 6 đi được 14m. Tìm a ?

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse