Một ô tô chạy \(100km\) với lực kéo không đổi là \(700N\) thì tiêu thụ hết \(6\) lít xăng. Hiệu suất của động cơ ô tô đó là bao nhiêu? Biết năng suất

Một ô tô chạy \(100km\) với lực kéo không đổi là \(700N\) thì tiêu thụ hết \(6\) lít xăng. Hiệu suất của động cơ ô tô đó là bao nhiêu? Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là \(4,{6.10^7}J/kg\), khối lượng riêng của xăng là \(700kg/{m^3}\)
A. \(86\% \) B. \(52\% \) C. \(40\% \) D. \(36,23\% \)

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  D nhé

  Lời giải:

  Đổi đơn vị:

  \(6\) lít \( = 6d{m^3} = {6.10^{ – 3}}{m^3}\)

  + Công có ích mà ô tô thực hiện: \(A = Fs = {700.100.10^3} = {7.10^7}J\)

  + Nhiệt lượng do 6 lít xăng tỏa ra:

  \({Q_{toa}} = mq = DVq = {700.6.10^{ – 3}}.4,{6.10^7} = 19,{32.10^7}J\)

  + Hiệu suất của động cơ ô tô đó:

  \(H\left( \% \right) = \dfrac{A}{Q}.100 = \dfrac{{{{7.10}^7}}}{{19,{{32.10}^7}}}.100 = 36,23\% \)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Một ô tô chạy \(100km\) với lực kéo không đổi là \(700N\) thì tiêu thụ hết \(6\) lít xăng. Hiệu suất của động cơ ô tô đó là bao nhiêu? Biết năng suất

Một ô tô chạy \(100km\) với lực kéo không đổi là \(700N\) thì tiêu thụ hết \(6\) lít xăng. Hiệu suất của động cơ ô tô đó là bao nhiêu? Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là \(4,{6.10^7}J/kg\), khối lượng riêng của xăng là \(700kg/{m^3}\)
A. \(86\% \) B. \(52\% \) C. \(40\% \) D. \(36,23\% \)

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  D nhé

  Lời giải:

  Đổi đơn vị:

  \(6\) lít \( = 6d{m^3} = {6.10^{ – 3}}{m^3}\)

  + Công có ích mà ô tô thực hiện: \(A = Fs = {700.100.10^3} = {7.10^7}J\)

  + Nhiệt lượng do 6 lít xăng tỏa ra:

  \({Q_{toa}} = mq = DVq = {700.6.10^{ – 3}}.4,{6.10^7} = 19,{32.10^7}J\)

  + Hiệu suất của động cơ ô tô đó:

  \(H\left( \% \right) = \dfrac{A}{Q}.100 = \dfrac{{{{7.10}^7}}}{{19,{{32.10}^7}}}.100 = 36,23\% \)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse