Một nguyên tử X có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện. Số hạt p,n,e của X là?

Một nguyên tử X có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện. Số hạt p,n,e của X là?

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse