Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng có lãi suất 4.8% một năm, người đó gửi với kì hạng là 1 tháng. Hỏi sau khi hết kì hạng đầu tiên người đó có

Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng có lãi suất 4.8% một năm, người đó gửi với kì hạng là 1 tháng. Hỏi sau khi hết kì hạng đầu tiên người đó có bao nhiêu tiền trong ngân hàng
giúp em giải bài này với
😘

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Giải thích các bước giải: Giải thích các bước giải: 1 năm ta có đc số lãi là:50000000*4.8%=2400000

    => 1 tháng ta đc:2400000:12=200000 đồng/tháng

    Vậy khi hết hạn sẽ đc số tiền là 50200000

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse