Một người bán thuốc xếp 4 hộp thuốc vitamin B1,5 hộp vitamin C,3 hộp vitamin B6,4 hộp vitamin B12,6 hộp vitamin E vào một kê theo từng loại thuốc hỏi

Một người bán thuốc xếp 4 hộp thuốc vitamin B1,5 hộp vitamin C,3 hộp vitamin B6,4 hộp vitamin B12,6 hộp vitamin E vào một kê theo từng loại thuốc hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse