Một mạch đơn của gen có tổng cộng 2 loại nucletit A và T chiếm 20% số nucleotit toàn mạch, trong đó có A= 1/3 T. Ở mạch kia, hiệu số nucleotit loại G

Một mạch đơn của gen có tổng cộng 2 loại nucletit A và T chiếm 20% số nucleotit toàn mạch, trong đó có A= 1/3 T. Ở mạch kia, hiệu số nucleotit loại G và X chiếm 10% tổng số nucleotit toàn mạch và có 525 nucleotit loại X. Xác định: Tỉ lệ % và số lượng mỗi loại nucleotit trong từng mạch đơn của gen. Số chu kì xoắn, số liên kết Hiđro và liên kết hóa trị của gen.

Share

1 Answer

 1. Gọi số Nu của gen là N thì số nu trên 1 mạch của gen là N/2

  Theo bài ra ta có: A1 + T1 = 20%. N/2 => A = T = 10% => G = X = 40%.

  Theo bài ra ta có:

  G2 – X2 = 10%

  Mà G2 + X2 = 40% : 2 = 20%

  => G2 = 25%, X2 = 15%.

  X2 = 525 => N/2 = 525 : 15% = 3500 => N = 7000 nu

  A = T = 7000.10% = 700.

  G = X = 7000.40% = 2800.

  Số chu kì xoắn: 7000 : 20 = 350.

  Số liên kết H: 700.2 + 2800.3 = 9800.

  Số liên kết hóa trị: N – 2 = 6998.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Một mạch đơn của gen có tổng cộng 2 loại nucletit A và T chiếm 20% số nucleotit toàn mạch, trong đó có A= 1/3 T. Ở mạch kia, hiệu số nucleotit loại G

Một mạch đơn của gen có tổng cộng 2 loại nucletit A và T chiếm 20% số nucleotit toàn mạch, trong đó có A= 1/3 T. Ở mạch kia, hiệu số nucleotit loại G và X chiếm 10% tổng số nucleotit toàn mạch và có 525 nucleotit loại X. Xác định: Tỉ lệ % và số lượng mỗi loại nucleotit trong từng mạch đơn của gen. Số chu kì xoắn, số liên kết Hiđro và liên kết hóa trị của gen.

Share

1 Answer

 1. Gọi số Nu của gen là N thì số nu trên 1 mạch của gen là N/2

  Theo bài ra ta có: A1 + T1 = 20%. N/2 => A = T = 10% => G = X = 40%.

  Theo bài ra ta có:

  G2 – X2 = 10%

  Mà G2 + X2 = 40% : 2 = 20%

  => G2 = 25%, X2 = 15%.

  X2 = 525 => N/2 = 525 : 15% = 3500 => N = 7000 nu

  A = T = 7000.10% = 700.

  G = X = 7000.40% = 2800.

  Số chu kì xoắn: 7000 : 20 = 350.

  Số liên kết H: 700.2 + 2800.3 = 9800.

  Số liên kết hóa trị: N – 2 = 6998.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse