Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 4 học sinh tên Anh. Trong một lần kiểm tra bài cũ, thầy giáo gọi ngẫu nhiên hai học sinh trong lớp lên bảng. Xác s

Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 4 học sinh tên Anh. Trong một lần kiểm tra bài cũ, thầy giáo gọi ngẫu nhiên hai học sinh trong lớp lên bảng. Xác suất để hai học sinh tên Anh lên bảng bằng:
A $\frac{1}{20}$ . B $\frac{1}{10}$ . C $\frac{1}{130}$ . D $\frac{1}{75}$ .

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  C

  Lời giải:

  Gọi ngẫu nhiên hai học sinh lên bảng trong 40 học sinh nên ta có số phần tử không gian mẫu là n = $C^2_{40}=780$ :

  Gọi biến cố A: “Trong hai bạn được gọi lên bảng, cả hai bạn đều tên là Anh”.

  Trong lớp có 4 bạn tên là Anh nên ta có số phần tử của A là $C^2_4=6$:

  Khi đó ta có xác suất để hai bạn được gọi lên bảng đều tên là Anh là : .

  $\frac{6}{780}$ = $\frac{1}{130}$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 4 học sinh tên Anh. Trong một lần kiểm tra bài cũ, thầy giáo gọi ngẫu nhiên hai học sinh trong lớp lên bảng. Xác s

Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 4 học sinh tên Anh. Trong một lần kiểm tra bài cũ, thầy giáo gọi ngẫu nhiên hai học sinh trong lớp lên bảng. Xác suất để hai học sinh tên Anh lên bảng bằng:
A $\frac{1}{20}$ . B $\frac{1}{10}$ . C $\frac{1}{130}$ . D $\frac{1}{75}$ .

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  C

  Lời giải:

  Gọi ngẫu nhiên hai học sinh lên bảng trong 40 học sinh nên ta có số phần tử không gian mẫu là n = $C^2_{40}=780$ :

  Gọi biến cố A: “Trong hai bạn được gọi lên bảng, cả hai bạn đều tên là Anh”.

  Trong lớp có 4 bạn tên là Anh nên ta có số phần tử của A là $C^2_4=6$:

  Khi đó ta có xác suất để hai bạn được gọi lên bảng đều tên là Anh là : .

  $\frac{6}{780}$ = $\frac{1}{130}$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse