Một lớp có 30 học sinh trong có 90% học sinh thích học toán 80% học sinh thích học vẽ hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh thích học toán bao nhiêu học s

Một lớp có 30 học sinh trong có 90% học sinh thích học toán 80% học sinh thích học vẽ hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh thích học toán bao nhiêu học sinh thích học vẽ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Số học sinh thích học toán là

  30:100×90= 27 hs

  Số học sinh thích học vẽ là

  30: 100×80=24 ( hs)

  Đáp số …

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse