một gen có tích số của hai loại nuclêôtit bổ sung cho nhau bằng 9%tổng số nuclêôtit của gen. a.Tính %từng loại nuclêôtit cua gen. b.Nếu gen có số lượn

một gen có tích số của hai loại nuclêôtit bổ sung cho nhau bằng 9%tổng số nuclêôtit của gen.
a.Tính %từng loại nuclêôtit cua gen.
b.Nếu gen có số lượng nuloại G =720.Hãy xác định số lượng từng loại nu còn lại trong gen.

Share

1 Answer

 1. Theo bài ra ta có:

  Tích số của hai loại nuclêôtit bổ sung cho nhau bằng 9%tổng số nuclêôtit của gen thì: %A.%T = 9% hoặc %G.%X = 9%.

  Mà A = T, G = X nên ta có: A = T = 30% hoặc G = X = 30%.

  Ta có: gen có G = X = 720.

  Có 2 TH xảy ra:

  + TH1: G = X = 30% => N = 720 : 30% = 2400.

  + TH2: A = T = 30% => G = X = 20% => N = 720 : 20% = 3600.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse