một gen có hiệu số giữa guanin với ađênin bằng 15% số nucleotit của gen .Trên mạch thứ nhất của gen có 10% timin và 30% xitôzin. Kết luận sau đây đúng

một gen có hiệu số giữa guanin với ađênin bằng 15% số nucleotit của gen .Trên mạch thứ nhất của gen có 10% timin và 30% xitôzin. Kết luận sau đây đúng về về gen nói trên là:
A. A1=75%,T1=10%,G1=2,5%,X1=30%
B. A2=10%,T2=7,5%,G2=30%,X2=2,5%
C. A2=10%,T2=25%,G2=30%,X2=35%
D. A1=10%,T1=25%,G1=30%,X1=35%

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  C

  Giải thích các bước giải:

  G – A = 15%N mà G + A = 50%N

  -> G = 32,5%, A = 17,5%

  T1 = 10% -> T1 = 5%N ->A1 = 17,5 – T1 = 12,5%N

  -> A1 = 25% mạch 1

  -> G1 = 35% mạch 1

  Đáp án C đúng vì mạch 2 là bổ sung của mạch 1

  Đáp

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse