Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng \(k = 40N/m\). Khi quả cầu con lắc qua vị trí có li độ \(x = – 2cm\) thì thế năng của

Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng \(k = 40N/m\). Khi quả cầu con lắc qua vị trí có li độ \(x = – 2cm\) thì thế năng của con lắc bằng:
A. \( – 0,016J\) B. \(0,008J\) C. \( – 0,08J\) D. \(0,016J\)

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  B nhé

  Lời giải: Thế năng đàn hồi của con lắc tại vị trí li độ \(x = – 2cm\) là: \({{\rm{W}}_t} = \dfrac{1}{2}k{x^2} = \dfrac{1}{2}.40.{( – 0,02)^2} = 0,008J\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng \(k = 40N/m\). Khi quả cầu con lắc qua vị trí có li độ \(x = – 2cm\) thì thế năng của

Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng \(k = 40N/m\). Khi quả cầu con lắc qua vị trí có li độ \(x = – 2cm\) thì thế năng của con lắc bằng:
A. \( – 0,016J\) B. \(0,008J\) C. \( – 0,08J\) D. \(0,016J\)

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  B nhé

  Lời giải: Thế năng đàn hồi của con lắc tại vị trí li độ \(x = – 2cm\) là: \({{\rm{W}}_t} = \dfrac{1}{2}k{x^2} = \dfrac{1}{2}.40.{( – 0,02)^2} = 0,008J\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse