Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 1s tai nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s2 ,chiều dài của con lắc là

Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 1s tai nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s2 ,chiều dài của con lắc là

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse