một chiếc thuyền chuyển động với vận tốc 8km/h so với nước . biết vận tốc của nước so với bờ là 3km/h. tính vận tốc của thuyền so với bờ trong các trư

một chiếc thuyền chuyển động với vận tốc 8km/h so với nước . biết vận tốc của nước so với bờ là 3km/h. tính vận tốc của thuyền so với bờ trong các trường hợp sau
a) thuyền xuôi dòng nước
b) thuyền chuyển động ngược chiều dòng nước
c) thuyền chuyển động vuông góc với dòng nước
d) thuyền chuyển động hợp với dòng nước một góc 60 độ

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

một chiếc thuyền chuyển động với vận tốc 8km/h so với nước . biết vận tốc của nước so với bờ là 3km/h. tính vận tốc của thuyền so với bờ trong các trư

một chiếc thuyền chuyển động với vận tốc 8km/h so với nước . biết vận tốc của nước so với bờ là 3km/h. tính vận tốc của thuyền so với bờ trong các trường hợp sau
a) thuyền xuôi dòng nước
b) thuyền chuyển động ngược chiều dòng nước
c) thuyền chuyển động vuông góc với dòng nước
d) thuyền chuyển động hợp với dòng nước một góc 60 độ

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse