một chất điểm dao động điều hòa với tần số bằng 4Hz và biên độ dao động 10cm. độ lớn gia tốc cực đại của chất điểm là bao nhiêu

một chất điểm dao động điều hòa với tần số bằng 4Hz và biên độ dao động 10cm. độ lớn gia tốc cực đại của chất điểm là bao nhiêu ?
giải chi tiết ra dùm e với ạ

Share

1 Answer

  1. Ta có \(f = 4\,\,Hz \Rightarrow \omega = 2\pi f = 8\pi \,\,\left( {rad/s} \right) \Rightarrow {a_{\max }} = A.{\omega ^2} = 10.{\left( {8\pi } \right)^2} = 640{\pi ^2}\,\,\left( {cm/{s^2}} \right)\)

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse