Một chai chứa 3/4 lít nước.Mỗi lít nước cân nặng 2/5 kg.Vỏ chai nặng 1/4 kg. Hỏi cả chai đó cân nặng bao nhiêu kg?

Một chai chứa 3/4 lít nước.Mỗi lít nước cân nặng 2/5 kg.Vỏ chai nặng 1/4 kg. Hỏi cả chai đó cân nặng bao nhiêu kg?

Share

1 Answer

 1. Đáp án: 2/5 kg

  Giải thích các bước giải:

  3/4 lít nước nặng là:

  2/5 x 3/4 = 6/20 (kg)

  1/4 lít nước cân nặng là:

  6/20 : 3 = 1/10 (kg)

  Cả chai đó nặng là:

  1/10 x 4 = 2/5 (kg)

  Đáp số: 2/5 kg

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse