môt cá thể dị hợp 2 cặp gen (Aa,Bb). gen nằm trên nst tương thường. a) cá thể này có thể có kg ntn? b) quy lutaaj di truyền nào chi phối các tính trạn

môt cá thể dị hợp 2 cặp gen (Aa,Bb). gen nằm trên nst tương thường.
a) cá thể này có thể có kg ntn?
b) quy lutaaj di truyền nào chi phối các tính trạng do các gen trên quy định ?
c) để thế hệ lai nhân đc ít kiểu hình nhất thì cá thể dị hợp trên phải lai với cá thể có kg ntn? cho VD minh họa.

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a. Nếu các gen thuộc các NST khác nhau: AaBb

  nếu các gen cùng nằm trên 1 NST : AB/ab hoặc Ab/aB

  b. các quy luật di truyền có thể chi phối:

  Nếu các gen thuộc các NST khác nhau: Di truyền PLĐL

  nếu các gen cùng nằm trên 1 NST : LIÊN kết gen, hoán vị gen

  c.

  Nếu các gen thuộc các NST khác nhau: AaBb x aabb => cho ít nhất 4 kiểu gen

  nếu các gen cùng nằm trên 1 NST : AB/ab x ab/ab => 2 kiểu gen

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

môt cá thể dị hợp 2 cặp gen (Aa,Bb). gen nằm trên nst tương thường. a) cá thể này có thể có kg ntn? b) quy lutaaj di truyền nào chi phối các tính trạn

môt cá thể dị hợp 2 cặp gen (Aa,Bb). gen nằm trên nst tương thường.
a) cá thể này có thể có kg ntn?
b) quy lutaaj di truyền nào chi phối các tính trạng do các gen trên quy định ?
c) để thế hệ lai nhân đc ít kiểu hình nhất thì cá thể dị hợp trên phải lai với cá thể có kg ntn? cho VD minh họa.

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a. Nếu các gen thuộc các NST khác nhau: AaBb

  nếu các gen cùng nằm trên 1 NST : AB/ab hoặc Ab/aB

  b. các quy luật di truyền có thể chi phối:

  Nếu các gen thuộc các NST khác nhau: Di truyền PLĐL

  nếu các gen cùng nằm trên 1 NST : LIÊN kết gen, hoán vị gen

  c.

  Nếu các gen thuộc các NST khác nhau: AaBb x aabb => cho ít nhất 4 kiểu gen

  nếu các gen cùng nằm trên 1 NST : AB/ab x ab/ab => 2 kiểu gen

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse