Mọi người làm giúp em câu này với ạ: So sánh $\sqrt{21}$ -$\sqrt{5}$ và $\sqrt{20}$ -$\sqrt{6}$

Mọi người làm giúp em câu này với ạ: So sánh $\sqrt{21}$ -$\sqrt{5}$ và $\sqrt{20}$ -$\sqrt{6}$

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  $\sqrt{21}-\sqrt{5}>\sqrt{20}-\sqrt{6}$
  Lời giải: \begin{align}
  \begin{cases}
  \sqrt{21}-\sqrt{5}=\sqrt{21}+(-\sqrt{5})\\
  \sqrt{20}-\sqrt{6}=\sqrt{20}+(-\sqrt{6})
  \end{cases}
  \end{align}

  \begin{align}
  \begin{cases}
  \sqrt{21}>\sqrt{20} \\
  -\sqrt{5}>-\sqrt{6}
  \end{cases}
  \end{align}
  Cộng vế với vế suy ra được đáp án nhé

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Mọi người làm giúp em câu này với ạ: So sánh $\sqrt{21}$ -$\sqrt{5}$ và $\sqrt{20}$ -$\sqrt{6}$

Mọi người làm giúp em câu này với ạ: So sánh $\sqrt{21}$ -$\sqrt{5}$ và $\sqrt{20}$ -$\sqrt{6}$

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  $\sqrt{21}-\sqrt{5}>\sqrt{20}-\sqrt{6}$
  Lời giải: \begin{align}
  \begin{cases}
  \sqrt{21}-\sqrt{5}=\sqrt{21}+(-\sqrt{5})\\
  \sqrt{20}-\sqrt{6}=\sqrt{20}+(-\sqrt{6})
  \end{cases}
  \end{align}

  \begin{align}
  \begin{cases}
  \sqrt{21}>\sqrt{20} \\
  -\sqrt{5}>-\sqrt{6}
  \end{cases}
  \end{align}
  Cộng vế với vế suy ra được đáp án nhé

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse