Mọi người giúp e từ câu 99 đến 104 với ạ

Mọi người giúp e từ câu 99 đến 104 với ạ

Share

1 Answer

 1. Câu 99: Chọn A.

  – Chính sách đối ngoại của Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: hòa bình, trung lập tích cực, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

  Trong các đáp án trên chỉ có đáp án A là hợp lý, thể hiện rõ 2 ý của chính sách đối ngoại là: hòa bình, trung lập. Nhưng là trung lập tích cực, chứ không phải là trung lập, tích cực như đáp án D.

  Câu 104: Chọn B.

  Nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là chống đế quốc thực dân và tay sai.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse