Mn trl hộ t câu này với ạ Một vật rơi tự do từ độ cao 9,6 m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc lúc chạm đất.

Mn trl hộ t câu này với ạ
Một vật rơi tự do từ độ cao 9,6 m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc lúc chạm đất.

Share

1 Answer

 1. Lời giải:

  Thời gian rơi \(t = \sqrt {\dfrac{{2h}}{g}} = \sqrt {\dfrac{{2.9,6}}{{10}}} = 1,39s\)

  Vận tốc chạm đất: \(v = \sqrt {2gh} = \sqrt {2.9,6.10} = 8\sqrt 3 m/s\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Mn trl hộ t câu này với ạ Một vật rơi tự do từ độ cao 9,6 m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc lúc chạm đất.

Mn trl hộ t câu này với ạ
Một vật rơi tự do từ độ cao 9,6 m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc lúc chạm đất.

Share

1 Answer

 1. Lời giải:

  Thời gian rơi \(t = \sqrt {\dfrac{{2h}}{g}} = \sqrt {\dfrac{{2.9,6}}{{10}}} = 1,39s\)

  Vận tốc chạm đất: \(v = \sqrt {2gh} = \sqrt {2.9,6.10} = 8\sqrt 3 m/s\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse