Mn trl giúp e câu này với ạ: Hai bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1=7,5Ω và R2=4,5Ω. Dòng điện chạy qua hai đèn đều có cường độ định mức

Mn trl giúp e câu này với ạ:
Hai bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1=7,5Ω và R2=4,5Ω. Dòng điện chạy qua hai đèn đều có cường độ định mức là I=0,8A. Hai đèn này được mắc nối tiếp với nhau và với một điện trở R3 để mắc vào hiệu điện thế U=12V. Tính R3 để hai đèn sáng bình thường.

Share

1 Answer

 1. Đáp án: 3$\Omega $ bạn nhé

  Lời giải: đèn sáng bình thường thì I=0,8A

  khi đó R= $\dfrac{U}{I}$ =15$\Omega $

  R3=R-R1-R2=3$\Omega $

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Mn trl giúp e câu này với ạ: Hai bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1=7,5Ω và R2=4,5Ω. Dòng điện chạy qua hai đèn đều có cường độ định mức

Mn trl giúp e câu này với ạ:
Hai bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1=7,5Ω và R2=4,5Ω. Dòng điện chạy qua hai đèn đều có cường độ định mức là I=0,8A. Hai đèn này được mắc nối tiếp với nhau và với một điện trở R3 để mắc vào hiệu điện thế U=12V. Tính R3 để hai đèn sáng bình thường.

Share

1 Answer

 1. Đáp án: 3$\Omega $ bạn nhé

  Lời giải: đèn sáng bình thường thì I=0,8A

  khi đó R= $\dfrac{U}{I}$ =15$\Omega $

  R3=R-R1-R2=3$\Omega $

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse