Mn giúp m câu 29 vs

Mn giúp m câu 29 vs

Share

1 Answer

 1. Bạn tham khảo nhé!
  Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:
  \({m_1}{v_1} + {m_2}{v_2} = \left( {{m_1} + {m_2}} \right)v\)
  Ban đầu vật m1 đang nằm yên tại vị trí cân bằng nên:
  \({v_1} = 0 \Rightarrow v = {{{m_2}{v_2}} \over {{m_1} + {m_2}}} = {{0,2.4} \over {0,2 + 0,3}} = 1,6m/s\)
  Vậy sau khi hai vật dính vào nhau cùng chuyển động với vận tốc 1,6m/s
  Gọi độ nén lớn nhất của lò xo là A.
  Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng khi hai vật bắt đầu dính vào nhau và khi lò xo bị nén lớn nhất. Ta có:
  \(\eqalign{
  & {1 \over 2}\left( {{m_1} + {m_2}} \right){v^2} = {1 \over 2}k{A^2} + {A_{ms}} \cr
  & \Leftrightarrow {1 \over 2}\left( {{m_1} + {m_2}} \right){v^2} = {1 \over 2}k{A^2} + \mu mg.A \cr
  & \Leftrightarrow {1 \over 2}{.0,5.1,6^2} = {1 \over 2}.50.{A^2} + 0,1.0,5.10.A \cr
  & \Leftrightarrow 25{A^2} + 0,5A – 0,64 = 0 \cr
  & \Leftrightarrow A \approx 0,15m = 15cm \cr} \)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse