mn giúp e câu này vs ạ: Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hóa học sau: 2N2(k) + 3H2(k) ⇋ 2NH3(k) ΔH = -92kJ Cân bằng hóa học sẽ

mn giúp e câu này vs ạ: Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hóa học sau:
2N2(k) + 3H2(k) ⇋ 2NH3(k) ΔH = -92kJ
Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra amoniac nhiều hơn khi thực hiện. những biện pháp kĩ thuật nào? Giải thích.

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải:

  Tăng nồng độ N2 và H2

  Tăng áp suất chung của hệ lên khoảng 100atm vì phản ứng thuận có sự giảm thể tích khí

  Dùng nhiệt độ phản ứng thích hợp khoảng 400-500 C và chất xúc tác để tăng tốc độ phản ứng tạo thành NH3.. Chú ý chất xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng ..

  Tận dụng nhiệt của phản ứng sinh ra để sấy nóng hỗn hợp N2 và H2

  Tách NH3 ra khoir hỗn hợp cân bằng và sử dụng lại N2 và H2 còn dư

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

mn giúp e câu này vs ạ: Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hóa học sau: 2N2(k) + 3H2(k) ⇋ 2NH3(k) ΔH = -92kJ Cân bằng hóa học sẽ

mn giúp e câu này vs ạ: Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hóa học sau:
2N2(k) + 3H2(k) ⇋ 2NH3(k) ΔH = -92kJ
Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra amoniac nhiều hơn khi thực hiện. những biện pháp kĩ thuật nào? Giải thích.

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Lời giải:

  Tăng nồng độ N2 và H2

  Tăng áp suất chung của hệ lên khoảng 100atm vì phản ứng thuận có sự giảm thể tích khí

  Dùng nhiệt độ phản ứng thích hợp khoảng 400-500 C và chất xúc tác để tăng tốc độ phản ứng tạo thành NH3.. Chú ý chất xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng ..

  Tận dụng nhiệt của phản ứng sinh ra để sấy nóng hỗn hợp N2 và H2

  Tách NH3 ra khoir hỗn hợp cân bằng và sử dụng lại N2 và H2 còn dư

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse