Mn giải giúp em câu này vớiiii

Mn giải giúp em câu này vớiiii

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  a) Bước sóng của siêu âm trong không khí

  \(\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{{340}}{{{{5.10}^6}}} = 0,{068.10^{ – 3}}m = 0,068mm\)

  Vậy nếu vật ở trong không khí, máy dò chỉ phát hiện được vật có kích thước lớn hơn \(0,068mm\)

  b) Bước sóng của siêu âm trong nước

  \(\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{{1500}}{{{{5.10}^6}}} = 0,{3.10^{ – 3}}m = 0,3mm\)

  Vậy nếu vật ở trong không khí, máy dò chỉ phát hiện được vật có kích thước lớn hơn \(0,3mm\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Mn giải giúp em câu này vớiiii

Mn giải giúp em câu này vớiiii

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  a) Bước sóng của siêu âm trong không khí

  \(\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{{340}}{{{{5.10}^6}}} = 0,{068.10^{ – 3}}m = 0,068mm\)

  Vậy nếu vật ở trong không khí, máy dò chỉ phát hiện được vật có kích thước lớn hơn \(0,068mm\)

  b) Bước sóng của siêu âm trong nước

  \(\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{{1500}}{{{{5.10}^6}}} = 0,{3.10^{ – 3}}m = 0,3mm\)

  Vậy nếu vật ở trong không khí, máy dò chỉ phát hiện được vật có kích thước lớn hơn \(0,3mm\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse