Mình tròn đầu nhọn, Không phải bò trâu. Uống nước ao sâu Lên cày ruộng cạn Là cái gì hay con gì vậy giúp mình với.

Mình tròn đầu nhọn,
Không phải bò trâu.
Uống nước ao sâu
Lên cày ruộng cạn
Là cái gì hay con gì vậy giúp mình với.

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Mình tròn đầu nhọn, Không phải bò trâu. Uống nước ao sâu Lên cày ruộng cạn Là cái gì hay con gì vậy giúp mình với.

Mình tròn đầu nhọn,
Không phải bò trâu.
Uống nước ao sâu
Lên cày ruộng cạn
Là cái gì hay con gì vậy giúp mình với.

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse