Mh có mấy bài giải ko ra mọi người ai biết giúp mh với… Cảm ơn ạ

Mh có mấy bài giải ko ra mọi người ai biết giúp mh với… Cảm ơn ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  1) Chia cả 2 vế cho 2 ta được

  $\frac{1}{2}sin\frac{x}{4}+\frac{\sqrt[]{3}}{2}cos\frac{x}{4}=-\frac{1}{2}$

  $⇔sin\frac{\pi}{6}.sin\frac{x}{4}+cos\frac{\pi}{6}.cos\frac{x}{4}=-\frac{1}{2}$

  $⇔cos(\frac{x}{4}-\frac{\pi}{6})=-\frac{1}{2}$

  $TH1:\frac{x}{4}-\frac{\pi}{6}=\frac{2\pi}{3}+k2\pi$

  $⇔x=\frac{10\pi}{3}+k8\pi$

  $TH2:\frac{x}{4}-\frac{\pi}{6}=-\frac{2\pi}{3}+k2\pi$

  $⇔x=-2\pi+k8\pi$

  2) tương tự câu 1, chia cả 2 vế cho 2 nhé

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Mh có mấy bài giải ko ra mọi người ai biết giúp mh với… Cảm ơn ạ

Mh có mấy bài giải ko ra mọi người ai biết giúp mh với… Cảm ơn ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  1) Chia cả 2 vế cho 2 ta được

  $\frac{1}{2}sin\frac{x}{4}+\frac{\sqrt[]{3}}{2}cos\frac{x}{4}=-\frac{1}{2}$

  $⇔sin\frac{\pi}{6}.sin\frac{x}{4}+cos\frac{\pi}{6}.cos\frac{x}{4}=-\frac{1}{2}$

  $⇔cos(\frac{x}{4}-\frac{\pi}{6})=-\frac{1}{2}$

  $TH1:\frac{x}{4}-\frac{\pi}{6}=\frac{2\pi}{3}+k2\pi$

  $⇔x=\frac{10\pi}{3}+k8\pi$

  $TH2:\frac{x}{4}-\frac{\pi}{6}=-\frac{2\pi}{3}+k2\pi$

  $⇔x=-2\pi+k8\pi$

  2) tương tự câu 1, chia cả 2 vế cho 2 nhé

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse