Mặt phẳng chứa trục của một hình nón cắt hình nón theo thiết diện là hình gì thế mọi ng?

Mặt phẳng chứa trục của một hình nón cắt hình nón theo thiết diện là hình gì thế mọi ng?

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Mặt phẳng chứa trục của một hình nón cắt hình nón theo thiết diện là hình gì thế mọi ng?

Mặt phẳng chứa trục của một hình nón cắt hình nón theo thiết diện là hình gì thế mọi ng?

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse