lúc 8h quãng dg AB=560m xe A: Chuyển động thẳng chạm dàn đều xe B: chuyển động nhanh dàn đều 2 xe chuyển động ngcchiều và hướng IVoAI =10m/s

lúc 8h
quãng dg AB=560m
xe A: Chuyển động thẳng chạm dàn đều
xe B: chuyển động nhanh dàn đều
2 xe chuyển động ngcchiều và hướng
IVoAI =10m/s IVoBI=0 m/s
IaAI =0,2 m/s ² IaBI = 0,4m/s^2
_______________________________
a. Viết PT chuyển động của 2 xe
b. Xa=Xb=? => t=?
c. Δt=> VA=0m/s

Share

1 Answer

 1. Đáp án: 40s; 50s.

  Giải thích các bước giải: \({x_A} = 10t – 0,1{t^2}\)

  \({x_B} = 560 – 0,2{t^2}\)

  \({x_A} = {x_B} \Rightarrow 10t – 0,1{t^2} = 560 – 0,2{t^2} \Rightarrow t = 40\,\,\left( s \right)\)

  \(\Delta t = \frac{{0 – 10}}{{ – 0,2}} = 50\,\,\left( s \right)\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse