Lúc 6h sáng hai người đi ô tô cùng xuất phát từ 2 địa điểm A và B cách nhau 40km, chuyển động đều cùng chiều từ A đến B. Vận tốc lần lượt là 55km/h và

Lúc 6h sáng hai người đi ô tô cùng xuất phát từ 2 địa điểm A và B cách nhau 40km, chuyển động đều cùng chiều từ A đến B. Vận tốc lần lượt là 55km/h và 35km/h. Tìm vị trí và thời điểm 2 xe gặp nhau

Share

1 Answer

 1. Bạn tham khảo nhé!
  Phương trình chuyển động tổng quát: \(x = {x_0} + vt\)
  Chọn gốc toạ độ tại A, chiều dương là chiều từ A đến B, gốc thời gian là lúc hai ô tô bắt đầu xuất phát.
  Phương trình chuyển động của hai xe là: \(\left\{ \matrix{
  {x_A} = 55.t\,\,\,\left( {km} \right) \hfill \cr
  {x_B} = 40 + 35t\,\,\,\left( {km} \right) \hfill \cr} \right.\)
  Hai xe gặp nhau khi:
  \(\eqalign{
  & {x_A} = {x_B} \Leftrightarrow 55.t\, = 40 + 35t \cr
  & \Leftrightarrow 20t = 40 \Rightarrow t = 2\,\left( h \right) \cr
  & \Rightarrow {x_A} = {x_B} = 55.2 = 110km \cr} \)
  Vậy hai xe gặp nhau tại điểm cách A 110km lúc 8h (6h + 2h = 8h)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse