Lúc 6h sáng, Bạn Nam khởi hành từ TP.HCM chuyển động thẳng đều với vận tốc 40km/h.Chọn vị trí xuất phát của Nam làm gốc tọa độ, chiều dương là chiều c

Lúc 6h sáng, Bạn Nam khởi hành từ TP.HCM chuyển động thẳng đều với vận tốc 40km/h.Chọn vị trí xuất phát của Nam làm gốc tọa độ, chiều dương là chiều chuyển động của Nam, gốc thời gian lúc 6h. Phương trình chuyển động là ?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  \(x=40t\)

  Lời giải:

  Phương trình cđ: \(x=x_0+vt\)

  Chiều dương là chiều chuyển động nên \(v=40km/h\)

  Gốc tọa độ là lúc xp nên \(x_0=0\)

  Gốc thời gian chọn lúc \(6h\) nên phương trình là \(x=40t\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Lúc 6h sáng, Bạn Nam khởi hành từ TP.HCM chuyển động thẳng đều với vận tốc 40km/h.Chọn vị trí xuất phát của Nam làm gốc tọa độ, chiều dương là chiều c

Lúc 6h sáng, Bạn Nam khởi hành từ TP.HCM chuyển động thẳng đều với vận tốc 40km/h.Chọn vị trí xuất phát của Nam làm gốc tọa độ, chiều dương là chiều chuyển động của Nam, gốc thời gian lúc 6h. Phương trình chuyển động là ?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  \(x=40t\)

  Lời giải:

  Phương trình cđ: \(x=x_0+vt\)

  Chiều dương là chiều chuyển động nên \(v=40km/h\)

  Gốc tọa độ là lúc xp nên \(x_0=0\)

  Gốc thời gian chọn lúc \(6h\) nên phương trình là \(x=40t\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse