liêm khiết là gì khái niệm

liêm khiết là gì khái niệm

Share

1 Answer

  1. * Khái niệm: Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong sạch không hám danh không bận tâm toán tính nhỏ nhen ích kỉ.

    * Ý nghĩa: Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản, nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người, góp phần làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse