Lên men dd chứa 300gam glucozo thu đc 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là

Lên men dd chứa 300gam glucozo thu đc 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là

Share

1 Answer

  1. Giải thích các bước giải:

    Lên men dd chứa 300gam glucozo thu đc 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là 60%

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Lên men dd chứa 300gam glucozo thu đc 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là

Lên men dd chứa 300gam glucozo thu đc 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là

Share

1 Answer

  1. Giải thích các bước giải:

    Lên men dd chứa 300gam glucozo thu đc 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là 60%

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse