lập sơ đồ điện phân của các dd sau : dd CuSO4, dd CuCl2, dd NaOH, dd H2SO4, ddCuS04(cực + làm bằng Cu), dd hỗn hợp NaCl và CuSO4

lập sơ đồ điện phân của các dd sau :
dd CuSO4,
dd CuCl2,
dd NaOH,
dd H2SO4,
ddCuS04(cực + làm bằng Cu),
dd hỗn hợp NaCl và CuSO4

Share

1 Answer

 1. Bạn tham khảo nhé!

  – CuSO4: 

        Catot (-)            ←             CuSO4        →       Anot (+) 

   Cu2+, H2O                                                    SO42-, H2O

  Cu2+ +2e → Cu                                     2H2O → 4H+ + O2 + 4e

  – CuCl2

      Catot (-)            ←             CuCl2        →       Anot (+) 

   Cu2+, H2O                                                      Cl-, H2O

  Cu2+ + 2e → Cu                                        2Cl- →Cl2 + 2e

  – NaOH:

        Catot (-)            ←             NaOH          →       Anot (+) 

      Na+, H2O                                                     OH-, H2O

  2H2O + 2e → H2 + 2OH-                         4OH- → O2 + 2H2O + 4e

  – H2SO4:

        Catot (-)            ←             H2SO4        →       Anot (+) 

       H+, H2O                                                     SO42-, H2O

  2H+ +2e → H2                                        2H2O → 4H+ + O2 + 4e

  – CuSO4 (cực dương làm bằng Cu)

        Catot (-)    ←     CuSO4 (cực dương làm bằng Cu)   →    Anot (+) 

       Cu2+, H2O                                                                       Cu, SO42-, H2O

   Cu2+ +2e → Cu                                                               Cu → Cu2+ + 2e

  – Hỗn hợp NaCl, CuSO4 

          Catot (-)            ←             NaCl, CuSO4        →       Anot (+) 

     Na+, Cu2+, H2O                                                     Cl-, SO42-, H2O

       Cu2+ +2e → Cu                                                     2Cl- → Cl2 + 2e

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse