Lập CTHH của hợp chất P có hóa trị 3 và H có hóa trị 1

Lập CTHH của hợp chất P có hóa trị 3 và H có hóa trị 1

Share

1 Answer

 1. Đáp án: $Gọi$ $CTHH$ $cần$ $tìm$ $là$ $P_{x}H_{y}$

  $Ta$ $có:$ $Ax$=$By$ $($$quy$ $tắc$ $hóa$ $trị$$)$

  $⇒x.III=y.I$

  $⇒x=1;y=3$

  $⇒$$CTHH$ $cần$ $tìm$ $là:$ $PH_{3}$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse