Lập bảng biến thiên: a, y= 2x^2 b, y=-2x^2

Lập bảng biến thiên:
a, y= 2x^2
b, y=-2x^2

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a. $\eqalign{
  & y = 2{x^2} \Rightarrow y’ = 4x \cr
  & y’ = 0 \Rightarrow x = 0 \cr} $
  Do hệ số > 0 nên hàm số nghịch biến từ âm vô cùng đến 0 và đồng biến từ 0 đến dương vô cùng
  b. $\eqalign{
  & y = – 2{x^2} \Rightarrow y’ = – 4x \cr
  & y’ = 0 \Rightarrow x = 0 \cr} $
  Ngược lại câu a

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse