Làm ơn giuzp mình vs hiccc câu 52

Làm ơn giuzp mình vs hiccc câu 52

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  A .32s 

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 36km/h = 10m/s

  50,4km/h = 14m/s

  Gia tốc của chuyển động là:

  \[a = \frac{{\Delta v}}{{\Delta t}} = \frac{{10}}{{80}} = 0,125m/{s^2}\]

  Thời gian để vận tốc lên 50,4km/h là:

  \[v = {v_o} + at \Rightarrow t = \frac{{v – {v_o}}}{a} = \frac{{14 – 10}}{{0,125}} = 32s\]

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse