làm hộ mik đi mà Cho ^AOB nhọn .Trên nửa mặt phẳng bờ OA chứa OB ,VẽOA⊥OA’ Trên nửa mặt phẳng bờ OB chứa OA ,Vẽ OB⊥OB’ a)c/m Tia p/g góc AOB cũng là t

làm hộ mik đi mà
Cho ^AOB nhọn .Trên nửa mặt phẳng bờ OA chứa OB ,VẽOA⊥OA’
Trên nửa mặt phẳng bờ OB chứa OA ,Vẽ OB⊥OB’
a)c/m Tia p/g góc AOB cũng là tia p/g góc A’OB’
b)c/m góc AOB+góc A’OB’=180 độ

Share

1 Answer

 1. $$\eqalign{
  & a)\,\,Goi\,\,OC\,\,la\,\,tia\,\,phan\,\,giac\,\,cua\,\,\widehat {AOB} \cr
  & \Rightarrow \widehat {AOC} = \widehat {BOC} \cr
  & Ta\,\,co:\,\,\,\widehat {B’OC} = \widehat {B’OB} – \widehat {BOC} = {90^0} – \widehat {BOC} \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\widehat {A’OC} = \widehat {A’OA} – \widehat {AOC} = {90^0} – \widehat {AOC} \cr
  & Ma\,\,\widehat {AOC} = \widehat {BOC} \Rightarrow {90^0} – \widehat {AOC} = {90^0} – \widehat {BOC} \cr
  & \Rightarrow \widehat {B’OC} = \widehat {A’OC} \Rightarrow \,OC\,\,la\,\,tia\,\,phan\,\,giac\,\,cua\,\,\widehat {A’OB’} \cr
  & b)\,\,\widehat {AOB} + \widehat {A’OB’} \cr
  & = 2\widehat {BOC} + 2\widehat {B’OC} \cr
  & = 2\left( {\widehat {BOC} + \widehat {B’OC}} \right) \cr
  & = 2\widehat {B’OB} = {2.90^0} = {180^0} \cr} $$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse