Lai hai cơ thể thực vật thuần chủng 5 cặp tính trạng tương phản được f1 cho f1 tự thụ phấn được f2 .Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình trội 2

Lai hai cơ thể thực vật thuần chủng 5 cặp tính trạng tương phản được f1 cho f1 tự thụ phấn được f2 .Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình trội 2 tính trạng

Share

1 Answer

 1. Đáp án: 45/512

  Giải thích các bước giải:

  P đồng hợp về 5 cặp gen => F1 dị hợp về 5 cặp gen.

  Khi cơ thể dị hợp 1 cặp gen tự thụ: Aa x Aa => 3A-:1aa : 3 trội :1 lặn

  => cơ thể dị hợp 5 cặp gen tự thụ

  tỷ lệ kiểu gen và kiểu hình trội về 2 tt là: \(C_5^2 \times {\left( {\frac{3}{4}} \right)^2} \times {\left( {\frac{1}{4}} \right)^3} = \frac{{45}}{{512}}\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse