X là hai este no, 2 chức , Y là este tạo bởi glyxerol và một axit cacbonxylic đơn chức, không no chứa một nối đôi C=C (X,Y đều mạch hở và không chứa

X là hai este no, 2 chức , Y là este tạo bởi glyxerol và một axit cacbonxylic đơn chức, không no chứa một nối đôi C=C (X,Y đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác). Đốt cháy hoàn toàn 17,02 gam hỗn hợp E chứa X,Y thu được 18,144 lít khí CO2 ( đktc). Mặt khác đun nóng 0.12 mol E cần dùng 570 ml dung dịch NaOH 0.5 M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp chứa ba muối trong đó tổng khối lượng hai muối natri no có khối lượng m gam và hỗn hợp 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Giá trị m gần nhất với
A. 15,2 gam
B. 27,3 gam
C.14,5 gam
D. 28,2 gam

Share

1 Answer

 1. Đáp án: C

  Lời giải: 0.12 mol hh E gọi a mol X,b mol Y tim đk a= 0.075 b= 0.045

  do đó nX/nY = 5/3

  X có 2 Pi Y có 6 Pi ta có n CO2-nH20 = 20x

  y số mol O2 BTKL 17.02 + 32 y = (0.81 -20x) *18+0.82 *44

  bảo toàn oxi 38x + 2y = 0,81*2 +0,81-20x do đó x= 0.01, y = 0,925

  nX=0.05, nY = 0.03

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

X là hai este no, 2 chức , Y là este tạo bởi glyxerol và một axit cacbonxylic đơn chức, không no chứa một nối đôi C=C (X,Y đều mạch hở và không chứa

X là hai este no, 2 chức , Y là este tạo bởi glyxerol và một axit cacbonxylic đơn chức, không no chứa một nối đôi C=C (X,Y đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác). Đốt cháy hoàn toàn 17,02 gam hỗn hợp E chứa X,Y thu được 18,144 lít khí CO2 ( đktc). Mặt khác đun nóng 0.12 mol E cần dùng 570 ml dung dịch NaOH 0.5 M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp chứa ba muối trong đó tổng khối lượng hai muối natri no có khối lượng m gam và hỗn hợp 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Giá trị m gần nhất với
A. 15,2 gam
B. 27,3 gam
C.14,5 gam
D. 28,2 gam

Share

1 Answer

 1. Đáp án: C

  Lời giải: 0.12 mol hh E gọi a mol X,b mol Y tim đk a= 0.075 b= 0.045

  do đó nX/nY = 5/3

  X có 2 Pi Y có 6 Pi ta có n CO2-nH20 = 20x

  y số mol O2 BTKL 17.02 + 32 y = (0.81 -20x) *18+0.82 *44

  bảo toàn oxi 38x + 2y = 0,81*2 +0,81-20x do đó x= 0.01, y = 0,925

  nX=0.05, nY = 0.03

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse