không làm phép tính,hãy cho biết tổng và hiệu sau có chia hết cho 3 không, vì sao ? a, 240 +123 ; b,240 -123

không làm phép tính,hãy cho biết tổng và hiệu sau có chia hết cho 3 không, vì sao ? a, 240 +123 ; b,240 -123

Share

1 Answer

  1. Giải thích các bước giải:

    ta có 240 chia hết cho 3

    và 123 chia hết cho 3

    do đó 240+123 và 240-123 chia hết cho 3

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse