Khi đó điểm cực trị của hàm số khác 1 là

Khi đó điểm cực trị của hàm số khác 1 là

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse