Khi đang chạy vs vận tốc 36km/h ô tô chạy xuống dốc nhưg do bị mất phanh ô tô chuyển độg thẳg nhanh dần đều vs gia tốc 0.2m/s xuống hết đoạn dốc có độ

Khi đang chạy vs vận tốc 36km/h ô tô chạy xuống dốc nhưg do bị mất phanh ô tô chuyển độg thẳg nhanh dần đều vs gia tốc 0.2m/s xuống hết đoạn dốc có độ dài 960m
Tính vận tốc ô tô ở cuối đoạn dốc là bao nhiêu

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Chọn chiều dương là chiều chuyển động

  Gốc thời gian là lúc bắt đầu xuống dốc

  Ta có \({v_0} = 36km/h = 10m/s\)

  Ta có \({v^2} – v_0^2 = 2as \Rightarrow v = \sqrt {v_0^2 + 2as} = \sqrt {{{10}^2} + 2.0,2.960} = 22m/s\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Khi đang chạy vs vận tốc 36km/h ô tô chạy xuống dốc nhưg do bị mất phanh ô tô chuyển độg thẳg nhanh dần đều vs gia tốc 0.2m/s xuống hết đoạn dốc có độ

Khi đang chạy vs vận tốc 36km/h ô tô chạy xuống dốc nhưg do bị mất phanh ô tô chuyển độg thẳg nhanh dần đều vs gia tốc 0.2m/s xuống hết đoạn dốc có độ dài 960m
Tính vận tốc ô tô ở cuối đoạn dốc là bao nhiêu

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Chọn chiều dương là chiều chuyển động

  Gốc thời gian là lúc bắt đầu xuống dốc

  Ta có \({v_0} = 36km/h = 10m/s\)

  Ta có \({v^2} – v_0^2 = 2as \Rightarrow v = \sqrt {v_0^2 + 2as} = \sqrt {{{10}^2} + 2.0,2.960} = 22m/s\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse