Khái Niệm Bất Đẳng Thức ?

Khái Niệm Bất Đẳng Thức ?

Share

1 Answer

 1. Trong toán học, một bất đẳng thức (tiếng Anh:Inequality) là một phát biểu về quan hệ thứ tự giữa hai đối tượng

  Ký hiệu a < b có nghĩa là a nhỏ hơn b và

  Ký hiệu a > b có nghĩa là a lớn hơn b.

  Những quan hệ nói trên được gọi là bất đẳng thức nghiêm ngặt; ngoài ra ta còn có

  a ≤ b có nghĩa là a nhỏ hơn hoặc bằng b và

  a ≥ b có nghĩa là a lớn hơn hoặc bằng b.

  Người ta còn dùng một ký hiệu khác để chỉ ra rằng một đại lượng lớn hơn rất nhiều so với một đại lượng khác.

  Ký hiệu a >> b có nghĩa là a lớn hơn b rất nhiều.

  Các ký hiệu a, b ở hai vế của một bất đẳng thức có thể là các biểu thức của các biến. Sau đây ta chỉ xét các bất đẳng thức với các biến nhận giá trị trên tập số thực hoặc các tập con của nó.

  Nếu một bất đẳng thức đúng với mọi giá trị của tất cả các biến có mặt trong bất đẳng thức, thì bất đẳng thức này được gọi là bất đẳng thức tuyệt đối hay không điều kiện. Nếu một bất đẳng thức chỉ đúng với một số giá trị nào đó của các biến, với các giá trị khác thì nó bị đổi chiều hay không còn đúng nữa thì nó được goị là một bất đẳng thức có điều kiện. Một bất đẳng thức đúng vẫn còn đúng nếu cả hai vế của nó được thêm vào hoặc bớt đi cùng một giá trị, hay nếu cả hai vế của nó được nhân hay chia với cùng một số dương. Một bất đẳng thức sẽ bị đảo chiều nếu cả hai vế của nó được nhân hay chia bởi một số âm.

  Hai bài toán thường gặp trên các bất đẳng thức là

  Chứng minh bất đẳng thức đúng với trị giá trị của các biến thuộc một tập hợp cho trước, đó là bài toán chứng minh bất đẳng thức.

  Tìm tập các giá trị của các biến để bất đẳng thức đúng. Đó là bài toán giải bất phương trình.

  Tìm giá trị lớn nhất,nhỏ nhất của một biểu thức một hay nhiều biến.

  Các tính chất

  Bất đẳng thức có các tính chất sau:

  Tính chất bắc cầu

  Tính chất bắc cầu của bất đẳng thức được phát biểu như sau:

  Với mọi số thực a, b,c:

  Nếu a > b và b > c thì a > c

  Nếu a < b và b < c thì a < c

  Tính chất liên quan đến phép cộng và phép trừ

  Tính chất liên quan đến phép cộng và phép trừ được phát biểu như sau:

  Phép cộng và phép trừ với cùng một số thực bảo toàn quan hệ thứ tự trên tập số thực. Nghĩa là

  Với mọi số thực a, b và c:

  Nếu a > b thì a + c > b + c và a – c > b – c

  Nếu a < b thì a + c < b + c và a - c < b - c

  Tính chất liên quan đến phép nhân và phép chia

  Tính chất liên quan đến phép nhân và phép chia được phát biểu như sau:

  Phép nhân (hoặc chia) với một số thực dương bảo toàn quan hệ thứ tự trên tập số thực, phép nhân (hoặc chía)với một số thực âm đảo ngược quan hệ thứ tự trên tập số thực. Cụ thể:

  Với mọi số thực a, b và c:

  Nếu c là một số dương và a > b thì a × c > b × c và a/c > b/c

  Nếu c là một số dương và a < b thì a × c < b × c và a/c < b/c

  Nếu c là một số âm và a > b thì a × c < b × c và a/c < b/c

  Nếu c là một số âm và a < b thì a × c > b × c và a/c > b/c

  Áp dụng một hàm đơn điệu vào hai vế của một bất đẳng thức

  Từ định nghĩa của các hàm đơn điệu (tăng hoặc giảm) ta có thể đưa hai vế của một bất đẳng thức trở thành biến của một hàm đơn điệu tăng nghiêm ngặt mà bất đẳng thức kết quả vẫn đúng. Ngược lại nếu ta áp vào hai vế của một bất đẳng thức dạng hàm đơn điệu giảm nghiêm ngặt thì lúc ấy ta phải đảo chiều bất đẳng thức ban đầu để được bất đẳng thức đúng.

  Điều đó có nghĩa là:

  1. Nếu có bất đẳng thức không nghiêm ngặt a ≤ b (hoặc a ≥b) và

  1. f(x) là hàm đơn điệu tăng thì f(a) ≤ f(b) (hoặc f(a)≥f(b)) (không đảo chiều)

  2. f(x) là hàm đơn điệu giảm thì f(a) ≥ f(b) (hoặc f(a)≤f(b))(đảo chiều)

  2. Nếu có bất đẳng thức nghiêm ngặt a < b (hoặc a > b) và

  1. f(x) là hàm đơn điệu tăng nghiêm ngặt thì f(a) < f(b) (hoặc f(a)>f(b)) (không đảo chiều)

  2. f(x) là hàm đơn điệu giảm nghiêm ngặt thì f(a) > f(b) (hoặc f(a)

  Kiểu ký hiệu ghép nối

  Ký hiệu a

  Tổng quát hơn, kiểu ký hiệu ghép nối này có thể dùng với một số bất kỳ các số hạng: chẳng hạn a1 ≤a2 ≤…≤an có nghĩa là ai≤ai+1 với i = 1,2,…,n-1. Theo tính chất bắc cầu, điều này tương đương với ai≤aj với mọi 1≤i≤j≤n.

  Đôi khi, kiểu ký hiệu ghép nối được dùng với các bất đẳng thức có chiều ngược nhau, trong trường hợp này phải hiểu đây là việc viết ghép các bất đẳng thức riêng biệt cho hai số hạng kế cận nhau. Cho ví dụ, a < b > c ≤ d có nghĩa là a < b, b > c và c ≤d. Thường trong toán học, người ta ít xài kiểu ký hiệu này và trong ngôn ngữ lập trình, chỉ có một ít ngôn ngữ như Python cho phép dùng ký hiệu này.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse