“I was feeling chills before I took the test.” câu trên tại sao chills là danh từ mà lại đứng sau feeling như tính từ”

“I was feeling chills before I took the test.”
câu trên tại sao chills là danh từ mà lại đứng sau feeling như tính từ”

Share

1 Answer

  1. chill (adj)= (especially of weather and the wind) cold, in an unpleasant way

    Chill cũng có thể là tính từ bạn nhé! Tuy nhiên trong câu của bạn “chill” là danh từ có nghĩa cảm thấy “ bồn chồn/ lo lắng/ khó chịu” bổ nghĩa cho động từ “feel”.

    Tạm dịch câu này: Tôi cảm thấy bồn chồn/ lo lắng trước khi làm bài kiểm tra.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse