hợp chất A được tạo bởi 2 ion X^2+và YZ^2-.Tổng số e của YZ3^2-bằng 32,hiệu số n của X và Y bằng 3 lần số p của Z.KLPT của A bằng 116u.xác định X,Y,Z

hợp chất A được tạo bởi 2 ion X^2+và YZ^2-.Tổng số e của YZ3^2-bằng 32,hiệu số n của X và Y bằng 3 lần số p của Z.KLPT của A bằng 116u.xác định X,Y,Z và công thức của A

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse