hỗn hợp X gồm ancol metylic và ancol Mno đơn chức mạch hở . Cho 15,2 gam Xtác dụng với Na dư thu được 3,36 lít H2 (dktc) . Mặt khác oxi hóa hết 7,6 ga

hỗn hợp X gồm ancol metylic và ancol Mno đơn chức mạch hở . Cho 15,2 gam Xtác dụng với Na dư thu được 3,36 lít H2 (dktc) . Mặt khác oxi hóa hết 7,6 gam hỗn hợp X bằng CuO nung nóng rồi lấy sản phẩm cho tráng gươnghoàn toàn thu được 21,6 gam Ag . CTCT thu gọn của M là ?

Share

1 Answer

 1. Khi cho 15,2g X tác dụng với Na: nH2 = 0,15 => nancol = 0,3mol
  => 7,6g X tác dụng với Na => nancol = 0,15mol
  Gọi a, b lần lượt là số mol của CH3OH và ROH trong 7,6g X
  => a + b = 0,15 (1)
  + Nếu ROH là ancol bậc 1 (Bị oxi hoá thành andehit)
  => nAg = 4a + 2b = 0,2 (2)
  Từ (1) và (2) => Nghiệm âm => Loại
  + Nếu ROH không phải ancol bậc 1
  \(\begin{array}{l}
  =>{\rm{ }}{n_{Ag}}{\rm{ }} = {\rm{ }}4a{\rm{ }} = {\rm{ }}0,2 => {\rm{ }}a{\rm{ }} = {\rm{ }}0,05;{\rm{ }}b{\rm{ }} = {\rm{ }}0,1\\
  {m_X}{\rm{ }} = {\rm{ }}0,05{\rm{ }}.{\rm{ }}32{\rm{ }} + {\rm{ }}0,1{\rm{ }}.{\rm{ (}}R{\rm{ }} + {\rm{ }}17){\rm{ }} = {\rm{ }}7,6\\
  =>{\rm{ }}R{\rm{ }} = {\rm{ }}43{\rm{ }}({C_3}{H_7} – )\\
  CTCT:{\rm{ }}C{H_3} – CHOH – C{H_3}
  \end{array}\)

  • -1
Leave an answer

Leave an answer

Browse