Hỗn hợp X gồm ax panmitic, ax stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 1.56mol CO2 và 1.5mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa

Hỗn hợp X gồm ax panmitic, ax stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 1.56mol CO2 và 1.5mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0.09 mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là????
Giúp mình với???

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  $m_{muối} = 25,44\ g$

  Giải thích các bước giải:

  Qui đổi hỗn hợp X về hỗn hợp gồm có:

  $\begin{cases} C_{15}H_{31}COOH(C_{16}H_{32}O_2):\ a \\ (C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5(C_{51}H_{98}O_6):\ b \\ CH_2:\ c \end{cases}$

  BTNT C: $16a+51b+c=n_{CO_2} = 1,56$          (1)

  BTNT H: $32a+98b+2c=1,5.2$         (2)

  Mặt khác: $n_{NaOH} = a+3b=0,09$       (3)

  Giải (1), (2), (3):  ta được: $\begin{cases}a=0\\b=0,03\\c=0,03 \end{cases}$

  $\to m_X = 0,03.806+0,03.14=24,6\ g$

  Ta có:

  $m_X+m_{NaOH} = m_{muối} + m_{C_3H_5(OH)_3} + m_{H_2O}$

  Vì $n_{C_{15}H_{31}COOH}=0$ nên $n_{H_2O\ \text{sinh ra}} = 0\ mol$

  Vậy: $ m_{muối} = m_X+m_{NaOH} – m_{C_3H_5(OH)_3}$

  $\to a = m_{muối} = 24,6+0,09.40-0,03.92=25,44\ g$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse