Hòa tan hết một lượng hidroxit kim loại M(OH)n bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl10% thu được dung dịch A , cho dung dịch A phản ứng vừa đủ với dung

Hòa tan hết một lượng hidroxit kim loại M(OH)n bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl10% thu được dung dịch A , cho dung dịch A phản ứng vừa đủ với dung dịch AgNO3 20% thu được dung dịch muối B có nồng độ 8,958% . Công thức của MOH)n là?

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse