Hóa 10 Cho 4,12 g NaX tác dụng vs dd AgNO3 dư thu đc 7,52g kết tủa. a) tính khối lượng ng.tữ Tb của X b) biết X có 2 đồng vị đồng vị 2 hơn đồng vị 1

Hóa 10
Cho 4,12 g NaX tác dụng vs dd AgNO3 dư thu đc 7,52g kết tủa.
a) tính khối lượng ng.tữ Tb của X
b) biết X có 2 đồng vị đồng vị 2 hơn đồng vị 1 là 1 notron % các đồng vị bằng nhau.xác định số khối mỗi đồng vị

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse